Na osnovu člana 14. Zakona o udruživanjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/2002) Skupština Udruženja onkologa u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 14.4.2006. godine, donosi

STATUT

UDRUŽENJA ONKOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruženje djeluje, djelatnost Udruženja, svrha i programski ciljevi Udruženja, uslovi i način učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja, upravni organi Udruženja, način njihovog izbora, uslovi i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti, način sticanja korišćenja i raspolaganja sredstvima Udruženja, način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, javnost rada, način donošenja statuta, izmjene i dopune statuta, pečat i zastupanje i predstavljanje Udruženja onkologa u Bosni i Hercegovini Sarajevo (u daljem tekstu: Udruženje).

II – NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE

Član 2.


Naziv Udruženja:
Udruženje onkologa u Bosni i Hercegovini.

Skraćeni naziv Udruženja:
Udruženje onkologa u BiH.

Član 3.Sjedište Udruženja je:
Sarajevo, Bolnička 25, Sarajevo.

Područje djelovanja UdruženjaČLAN 4.


Udruženje će djelovati na području Federacije Bosne i Hercegovine, a i šire u skladu sa pozitivnim propisima.

Osnivački ciljevi osnivanja Udruženja

ČLAN 5.

Cilj Udruženja je:
1. Praćenje razvoja dostignuća iz onkologije i upoznavanje članova Udruženja sa novinama u cilju unaprijeđivanja njihovih znanja i osposobljavanja
2. Razvijanje etičke svijesti, morala odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika FBiH, koji će biti donešen
3. Međusobna razmjena mišljenja i iskustava u naučnom, stručnom radu iz područja onkologije i srodnih naučnih disciplina
4. Organiziranje stručnih seminara, simpozija, konferencija i kongresa iz oblasti onkologije,za svoje članove
5. Uspostavljenje odnosa sa drugom sličnim ljekarskim asocijacijama u zemlji i inostranstvu

Djelatnost Udruženja

ČLAN 6.

Na osnovu navedenih ciljeva u članu 5. , Udruženje će, uz punu saradnju sa svim zdravstveno socijalnim institucijama i uz maksimalno korištenje svojih kadrovskih, prostornih i svih ostalih materijalnih resursa imati slijedeće djelatnosti:
– stalna saradnja sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u Evropi i svijetu, kao i sa Svjetskom asocijacijom ljekarskih udruženja , u skladu sa Zakonom
– izrade brošura,biltena i drugih publikacija u svrhu informisanja svojih članova i javnosti o razvoju medicinske stručne i naučne misli
– popularizacija rezultata naučnog i stručnog rada iz oblasti onkologije, te naučnog rada članova Udruženja
– organiziranje stručnih sastanka, seminara, kurseva i kongresa iz područja onkologije, za svoje članove
– i druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima društva, na način predviđen Zakonom i ovim Statutom.

Članstvo u Udruženju

ČLAN 7.


Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Član Udruženja može biti državljanin BiH, strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u BiH, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan ovim Statutom. Članstvo u Udruženje stiče se učlanjenjem od dana upisa u spisak članova Udruženja i potpisivanjem izjave pristupa.

ČLAN 8.


Članovi Udruženja mogu biti redovni i počasni.
Počasni član Udruženja može postati građanin sa izuzetnim zaslugama za rad Udruženja i razvoj medicinske i slične naučne discipline, bez obzira na mjesto rada i boravka, dakle iz cijelog svijeta bez prava glasa. Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva Udruženja donose svi članovi Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

ČLAN 9.

Pravo člana Udruženja je da:

– učestvuje u svim aktivnostima i daje inicijativu za unapređenje rada Udruženja i njegovih organa, – da bira i da bude biran u upravne organe Udruženja i daje prijedloge, mišljenja i sugestije za rad tih organa i iznosi kritike na njihov rad,
– da na vrijeme potpuno i objektivno bude informisan o radu upravnih organa Udruženja,
– koristi i druga prava utvrdjena Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

ČLAN 10.


Obaveze člana Udruženja su: – aktivno djeluje na ostvarivanje programskih ciljeva Udruženja,
– da savjesno, a na osnovu Zakona, ovog Statuta i drugih akata, učestvuje u radu upravnih organa Udruženja,
– da redovno plaća članarinu,
– da izvršava i druge obaveze u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

ČLAN 11.


Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem ili isključenjem.

ČLAN 12.


Svaki član Udruženja ima pravo na osnovu pismene izjave istupiti iz Udruženja pod uslovom da prema Udruženju nema finansijskih i drugih obaveza.

ČLAN 13.


Članstvo u Udruženju prestaje isključenjem u slučaju kada:
– član Udruženja djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja,
– član Udruženja ekscesnim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Udruženja

ČLAN 14.


Odluku o isključenju člana Udruženja donosi u pismenoj formi komisija od tri člana koju po potrebi imenuje Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 15 dana od prijema odluke o isključenju. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Organi upravljanja Udruženja

ČLAN 15.

Organi upravljanja su:
1. Skupština Udruženja
2. Upravni odbor Udruženja

ČLAN 16.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja s jednakim pravom glasa. Skupština bira iz reda svojih članova predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine. Predsjednik saziva, predsjedava i rukovodi radom Skupštine Udruženja. Zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja pomaže predsjedniku u radu i zamjenjuju ga u njegovoj odsutnosti sa svim ovlaštenjima. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja je četiri godine, s tim da na istu funkciju mogu biti ponovo izabrani.

ČLAN 17.


Skupština Udruženja u okviru svoje nadležnosti:
1. donosi Statut,izmjene i dopune Statuta i druga akta Udruženja
2. daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja
3. bira i opoziva članove Upravnog odbora
4. usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor
5. odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju,transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja
6. odlučuje o svim pitanjima kaja nisu u nadležnosti drugog organa
7. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom, drugim aktima Udruženja i Zakonom

ČLAN 18.


Skupština Udruženja sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u godini dana. Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine Udruženja najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja. Predsjednik Skupštine dužan je sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine ili kada to zatraži Upravni odbor. Predsjednik Skupštine predsjedava i rukovodi radom Skupštine.

ČLAN 19.


Skupština Udruženja ima kvorum za rad ako Skupštini prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Skupština Udruženja odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom ili Zakonom nije drugačije propisano.

ČLAN 20.


Bliže odredbe o radu Skupštine, način njenog rada, glasanja, odlučivanja, upućivanja poziva za sjednice i drugo utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

ČLAN 21.

Skupština Udruženja bira Upravni odbor od 7 članova iz reda članova Skupštine. Članovi Upravnog odbora biraju se na period od četiri godine sa pravom ponovnog izbora. Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za rad i naknade troškova u vezi sa ostvarivanjem zakonskih ciljeva i aktivnosti utvrđenih ovim Statutom. Visinu naknade iz predhodnog utvrđuje Upravni odbor. Visina naknade troškova za angažovanje članova Upravnog odbora po pojedinim poslovima (dnevnice,troškovi vezani za službeni put,troškovi benzina i dr.) ne može biti veća od naknada propisanih zakonom i drugim propisima.

ČLAN 22.


Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora iz reda svojih članova. Predsjednik Skupštine Udruženja ne može biti član Upravnog odbora.

ČLAN 23.


Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca. Upravni odbor može odlučivati ako je prisutno više od polovine članova. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

ČLAN 24.


Upravni odbor Udruženja obavlja slijedeće poslove:
1. priprema sjednice Skupštine
2. priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
3. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština
4. upravlja imovinom Udruženja
5. podnosi godišnje i periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje
6. obrazuje i imenuje sekcije, odbore i komisije radi izvršavanja posebnih zadataka iz djelatnosti Udruženja
7. obavlja i druge poslove predviđene aktima Udruženja

ČLAN 25.


Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to: – na sopstveni zahtjev,
– ako ne dolaze na sjednicu tri puta uzastopno (bez opravdavajućih razloga),
– ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruši ugled Udruženja,
– i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.
O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština Udruženja većinom glasova članova Skupštine.

ČLAN 26.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja obavlja slijedeće poslove:
– zastupa i predstavlja Udruženje u vršenju njegove djelatnosti,
– predlaže program rada i djelatnost Udruženja i stara se o realizaciji,
– podnosi izvještaj o svom radu i radu Udruženja
– učestvuje u radu organa Udruženja,
– odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukom Skupštine Udruženja. Zamjenik Upravnog odbora je ovlašten za sprovodjenje svih odredbi koje se odnose na poslove predsjednika Upravnog odbora Udruženja u slučaju njegovog odsustva.

ČLAN 27.


Predsjednik Upravnog odbora Udruženja dužan je upozoriti i Skupštinu i druge organe Udruženja na nezakonite akte i odluke.

ČLAN 28.


Predsjednik Upravnog odbora Udruženja može biti razrješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:
– na sopstveni zahtjev,
– ako dobro ne obavlja poslove i zadatke predsjednika Upravnog odbora Udruženja,
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.
Inicijativu za razrješenje predsjednika Upravnog odbora mogu dati Skupština i Upravni odbor Konačnu odluku o razrješenju donosi Upravni odbor Udruženja.

Sredstva Udruženja

ČLAN 29.


Udruženje stiče sredstva od:
1. članarina,
2. dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica
3. donacija
4. sredstava dodijeljenih iz budžeta
5. prihoda od kamata
6. i drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom.

ČLAN 30.


Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom i drugim propoisima.

ČLAN 31.


Organi Udruženja dužni su upravljati imovinom Udruženja s pažnjom dobrog domaćina. Za finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

ČLAN 32.

Upravni odbor Udruženja upravlja sredstvima udruženja.

ČLAN 33.


Utrošak sredstava utvrdjuje se periodičnim obračunima i završnim računom ( bilans stanja ) Udruženja.

Prestanak rada Udruženja

ČLAN 34.


Udruženje prestaje sa radom kada nadležno ministarstvo donese konačno rješenje o prestanku rada Udruženja ili kada nadležni sud donese pravosnažnu presudu o zabrani rada Udruženja, u skladu sa čl. 44. i 45.Zakona.

ČLAN 35.


Odluku o prestanku rada Udruženja može donijeti Skupština Udruženja, ako na nedvojben način, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja, utvrdi da ne postoje materijalni i drugi uslovi za nastavak rada Udruženja. Udruženje prestaje sa radom ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni članom 43.Zakona.

ČLAN 36.


U slučaju prestanka rada Udruženja preostala imovina se raspoređuje Odlukom Upravnog odbora u skladu sa zakonskim propisima. Upravni odbor će kod donošenja Odluke iz predhodnog stava naročito voditi računa o odredbama člana 46. stav 2 i 3 Zakona o Udruženjima i fondacijama.


Javnost rada

ČLAN 37.

Rad Udruženja je javan.

ČLAN 38.

Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja.

ČLAN 39.

Članovi Udruženja moraju biti redovno i istinito informisani o radu svih organa upravljanja Udruženja. Za javnost rada odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Način donošenja Statuta

ČLAN 40.

Skupština Udruženja donosi Statut Udruženja većinom glasova članova Skupštine. Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

ČLAN 41.


Tumačenje Statuta daje Skupština Udruženja.

Pečat Udruženja

ČLAN 42.

Udruženje ima pečat i štambilj.

ČLAN 43.

Pečat Udruženja je okruglog oblika promjera 30 milimetara sa ispisanim slovima na obodu punog naziva Udruženja.

ČLAN 44.

Štambilj Udruženja je protokolarni i četvrtastog je oblika.

ČLAN 45.

Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora Udruženja. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja odgovoran je za zakonitost rada Udruženja.

ČLAN 45.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja može ovlastiti – opunomoćiti i druga lica da u pojedinim pravnim poslovima zastupaju i predstavljaju Udruženje.

Posebne odredbe

ČLAN 47.

Udruženje može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnivati subjekte za privredne i druge djelatnosti pod uslovima utvrdjenim Zakonom i ovim Statutom. Odluku iz prethodnog stava donosi Upravni odbor Udruženja.

ČLAN 48.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u registar Udruženja koji se vodi kod nadležnog Ministarstva Federacije BiH.

ČLAN 49.

Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

ČLAN 50.


Udruženje se može udruživati u saveze i druge oblike udruživanja. Udruženje se može učlanjivati i udruživati u međunarodna udruženja ako djelatnost tih udruženja nije u suprotnosti sa Ustavom i Zakonom.

ČLAN 51.

Radi obavljanja poslova i zadataka iz djelatnosti rada Udruženja, obrazuju se stručne službe.

ČLAN 52.

Radom stručnih službi rukovodi predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

ČLAN 53.

Unutrašnja organizacija Udruženja utvrdjuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

ČLAN 54.

Udruženje će povodom uspješnog svog rada u određenim periodima prilikom prigodnih manifestacija dodjeljivati određene poklone, diplome i ostala priznanja svojim članovima, o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.

ČLAN 55.


Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje sa važnošću Statut broj:1/01 od 26.1.2001.

Sarajevo, 14.4.2006.god. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA Drinka Musa